top of page

Bevezetés

 

Az Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti Kft. (székhely:6768,Baks,Gagarin major, Cg.: 06-09-005173,adószám:10618914-2-06, továbbiakban adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben, megfelelő módon értesíti az érintetteket.

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének- (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából,jelen szabályzat nyilvánossá, és oldalunkon bárki számára megismerhetővé tétele útján, eleget téve az új törvényi szabályozásnak, Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét, az alábbiakban tájékoztatjuk társaságunk az Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 

Az Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti Kft., mint mezőgazdasági termelő és fejlesztő társaság a honlapra látogató által tett megkeresésre történő válaszadás és információnyújtás, továbbá a vele szerződésben álló természetes személyek, illetve a jogi személyek képviseletét ellátó természetes személyek részéről történő megrendelések és szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése végett, és ellátása céljából személyes adatok megadását kérheti az érintett személytől.

Az adatkezelés célja az érintettel létrejött szerződéses jogviszony végett szükséges kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás, továbbá a megrendelés, valamint szerződéskötés nyomán a társaságot érintő kötelezettségek teljesítése, illetve jogok gyakorlása. 

 

Személyes adatok köre, adatkezelés célja,jogalapja és időtartama:

Az Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti Kft. tevékenységével összefüggésben végzett adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Felhívjuk Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Az Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

 • Ügyfélllevelezés,kapcsolatfelvétel:

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

 

adatkezelés célja: A társasággal kapcsolatot felvevő vagy általa megkeresett személlyel történő esetleges jővőbeli együttműködéshez szükséges egyeztetés, a társaság és az érintett személy közti szerződéses kapcsolat létrehozatal,előremozdítása, illetve vásárlói kapcsolattartás

adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]

adatkezelés időtartama: Amennyiben a létrejött szerződéses jogviszonyra külön jogszabályi rendelkezés nem vonatkozik, úgy az érintett személy által történő visszavonásig,ennek hiányában 5 évig.

 

 • A társaság által meghirdetett állásra történő jelentkezés:

adatkezelés célja: az  Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása 

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a társaság e-mail címére elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok. 

Az adatok törlésének határideje: az álláshirdetésre történő jelentkezéstől számított egy év. 

 • Elektronikus megfigyelő rendszer:

adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a társaság székhelyének területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata. 

Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása a társaság székhelyének területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az az  Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti  Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez. 

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek.c) pont]. 

 

Az adatokat kezelők, adatokhoz hozzáférők köre:

Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti Kft.  alkalmazottjai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége az érintettek által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásával tárolni, kezelni, illetve felhasználni. Az adatkezelő és az adatkezelő munkatársai kizárólag a feladatuk elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben, és a szabályzatban meghatározott ideig kezelik az ön által rendelkezésre bocsátott adatokat.

Az Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti Kft. az adatkezelése során: 

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeli.

 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

 5. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. 

 6. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

 7. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Az adatkezelő neve,elérhetősége:

Név:  Al-Khamis and Al-Safar Kuwaiti  Kft.
Székhely: 6768,Baks,Gagarin major

Cégjegyzékszám: 06-09005173
A bejegyzőbíróság megnevezése: Szegedi  Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10618914-2-06
Telefonszám: 06 20347-3192
E-mail: aquafarming25@gmail.com 

 

 

 

Jogorvoslati lehetőségek:

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön a jelen szabályozásban megadott elérhetőségeken keresztül,illetve személyesen :

 • tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről.

 • jogosult arra, hogy személyes adataihoz bármikor hozzáférjen, azokat frissítse, módosítsa, helyesbítse

 • kérje azok törlését, 

 • kérheti az adatkezelés korlátozását

 • élhet adathordozáshoz való jogával

 • az adatkezelésre vonatkozóan adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja

 • panaszt tehet az adatkezelőnél

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet jogainak megsértése esetén

 • illetve adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál

bottom of page